Huur- en annuleringsvoorwaarden

Als verhuurder wordt aangemerkt: Bed & Breakfast “de Bakkerij”

RESERVERING EN AANBETALING

Verhuurder heeft gepoogd, op de website zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven over ligging, huis, mogelijkheden in buurt of verdere omgeving; doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Basis voor de huurovereenkomst is uitsluitend de op boekingsdatum geldende omstandigheden en beschrijving; de huurovereenkomst is privaatrechtelijk. Tussen boekingsdatum en start huurperiode kunnen eventueel omstandigheden / situaties ter plaatse veranderd zijn, al dan niet buiten medeweten van verhuurder, doch dit kan voor huurder niet leiden tot annulering of recht op vergoeding. Reserveren is mogelijk per post, telefoon of e-mail. Genoemde wijzen van reserveren zijn bindend voor opdrachtgever c.q. huurder. Met diens reservering is een huurovereenkomst tot stand gekomen

De AANBETALING dient binnen 10 dagen na reservering / boeking , te worden voldaan op bankrek. NL11INGB0006400755 t.n.v.
F. van der Graaf Bed en Breakfast, o.v.v. de datum van het gehuurde, zijnde 10% van het totaalbedrag. Met het doen van de (aan)betaling verklaart huurder akkoord te zijn met de huurvoorwaarden. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de kamer/ het appartement weer voor anderen vrij te geven indien kennelijk niet per omgaande aanbetaald is en de huurpenningen niet direct daaropvolgend ontvangen zijn. De annuleringsbepalingen zoals hieronder beschreven zijn dan van toepassing.

PRIJZEN B&B

De prijs voor bed & breakfast is inclusief toeristenbelasting.

PRIJZEN HUREN GEHELE B&B GEDEELTE

De prijs voor “De Bakkerij huren” is exclusief toeristenbelasting á €1,10 p/p, p/n, exclusief schoonmaakkosten € 85,00. Bij aankomst dient er een borg van € 200,00 betaald te worden.
Het huurbedrag dient vóór aankomst betaald te worden.

ANNULERING

Annuleringen door huurder / opdrachtgever dienen telefonisch en schriftelijk aan de verhuurder te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen, ongeacht de reden van annulering: 100% van het totaalbedrag bij annulering op de dag van aanvang (of later) van de huurperiode; 90% bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de huurperiode; 60% bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aanvang van de huurperiode; 30% bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aanvang van de verhuurperiode. Doorslaggevend bij de berekening is de datum waarop verhuurder de schriftelijke annulering binnenkreeg. In geval van force majeure / overmacht door gebeurtenissen als, revolte, stakingen, natuurramp etcetera, is de huurder niet bevrijd van betaling van de huurpenningen, wanneer huurder wel gebruik kan, maar niet gebruik wenst te maken van het gehuurde. Voor deze kosten adviseren we u dringend, om naast een reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien verhuurder in geval van force majeure gedwongen is de verhuur te annuleren, dan is er geen recht op schadevergoeding door huurder te claimen en te verkrijgen; verhuurder is bij annulering door deze niet aansprakelijk voor verdere betalingen aan huurder van welke aard dan ook. Wel kan door verhuurder op verzoek van huurder een inspanning worden gedaan om vervangende accommodatie te vinden. Indien dit verzoek niet wordt gedaan, dan leidt de annulering door verhuurder terstond tot terugbetaling van het reeds door huurder / opdrachtgever betaalde bedrag .

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Schade welke door huurder bij aankomst wordt geconstateerd, dient onverwijld bij de verhuurder te worden gemeld; indien huurder in deze in verzuim is, wordt huurder voor de schade aansprakelijk gesteld. Een redelijke termijn om tot verhelpen van schade, storing of gebrek te komen, wordt in acht genomen. Huurder wordt geacht voorzichtig met roerende en onroerende goederen welke tot het gehuurde behoren, om te gaan. Gedurende het verblijf is huurder aansprakelijk voor ontstane schade aan onroerende en roerende zaken: aan de woning en aan de inrichting / inboedel daarvan, aan het grondgebied en aan alle zaken welke tot het gehuurde object en haar omgeving behoren. Door huurder / opdrachtgever of medehuurders aangerichte schade of anderszins ontstane schade moet terstond aan de verhuurder worden gemeld. Huurder is verplicht, om alles te doen of te laten, om bij te dragen tot verhelpen / oplossen van schade, gebrek of storing in apparaten, alsook om alles te doen om de schade / storing zo gering mogelijk te houden. Wanneer er door de verhuurder schade wordt geconstateerd door toedoen van huurder of door medehuurders of door gasten is ontstaan, dan wordt het schadebedrag in mindering gebracht op de borg (bij familiedagen), of in rekening gebracht. Het restant van het borgbedrag(bij familiedagen) wordt eerst na het verblijf aan huurder gerestitueerd. Mocht er sprake zijn van schade welke meer bedraagt dan de borgsom, dan wordt huurder belast met de betaling van het resterende schadebedrag. Vóór of na vertrek mag verhuurder of beheerder de accommodatie controleren. Verhuurder kan niet aansprakelijk en /of verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of ongemakken voor, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, de huurders of anderen die zich in het gehuurde huis en /of in bijgebouwen of op het bijbehorende grondgebied bevinden. Ook voor schade aan eigendommen van huurders of anderen die zich in het gehuurde huis en bijgebouwen of op het bijbehorende grondgebied bevinden kan in deze geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid worden aanvaard door de verhuurder. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse veranderingen van situaties buiten schuld of medeweten van verhuurder, is verhuurder niet aansprakelijk. Storingen in tot het gehuurde behorende voorwerpen of apparaten, in stroom- of watervoorziening, alsook storingen / overlast wegens gebeurtenissen en / of voorvallen welke door de natuur of plaatselijke gebeurtenissen en voorvallen worden veroorzaakt, leiden niet tot schadevergoeding. Evenzo bij intrede van onvoorzienbare of onvermijdelijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld verordeningen van hogerhand, lawaai etc. Reclamaties die eerst aan het einde van het verblijf c.q. na het verlaten van het gehuurde gemeld worden, kunnen nimmer leiden tot enige vergoeding. De in het huis aanwezige objecten staan de huurder ter beschikking, doch zijn eigendom van verhuurder. Medeneming van objecten uit het huis leidt tot in rekening brengen bij huurder. Bovendien zal in dergelijk geval de politie worden ingeschakeld. Huurders wordt geadviseerd een W.A. verzekering af te sluiten.

AANKOMST EN VERTREK

Het gehuurde is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient door huurder opgeruimd verlaten te worden voor 11.00 uur op de laatste dag van de huurperiode. Bij aankomst is de sleutel te verkrijgen.

AANTAL PERSONEN

Aan verhuurder aangemelde personen hebben het recht in huis c.q. op haar grondgebied te verblijven. Het overschrijden van het met verhuurder afgesproken aantal gasten is niet toegestaan. Het ontvangen door huurder van gasten die niet tot het reisgezelschap van de huurder behoren, is niet toegestaan. Worden in het huis of op het tot het huis behorende grondgebied niet aangemelde, overnachtende personen aangetroffen, dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen.

OVERIG

De gehele B&B is rookvrij.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Gourmetten/steengrillen en andere vormen van voedselbereiding onder hitte is niet toegestaan op de kamers.
Gebruik BBQ: € 5,00 gasverbruik, schoon achterlaten.